top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Project : งานตกแต่งภายในหอพักนักเรียน 4 ชั้น

ที่ตั้ง : โรงเรียน นานาชาติ NIEC Tachileik Campus อ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศ เมียนมาร์
พื้นที่ใช้สอย = 1,600 ตร.ม.
Style= Modern fancy

bottom of page