top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

ที่ตั้ง : สาขาวัดตระกล่ำ เขตประเวศ จ.กรุงเทพ ฯ
พื้นที่ใช้สอย = 50 ตร.ม.
Style=Modern Loft

Project : ก่อสร้างและงานตกแต่งภายในร้านกาแฟ เนสท์เล่

bottom of page