top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Project : ก่อสร้างและงานตกแต่งภายในตู้ ATM หน้าโรงงาน คุณ มนัส

ที่ตั้ง : เขตประเวศ จ.กรุงเทพ ฯ
พื้นที่ใช้สอย = 7 ตร.ม.
Style=Modern Loft

bottom of page